KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda,EVRY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.. ve grup şirketleri, iş ortaklıkları, ortak girişimleri ve bulunduğu adi ortaklıkları (“Şirketler” olarak anılacaktır) tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırladığımız aşağıdaki Aydınlatma Bildiriminde (“Bildirim”), kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, aktarılacağı kişiler ile ilgili kişi olarak haklarınız bilginize sunulmuştur. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler için EVRY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Kimlik Verilerinin İşlenme Amaçları:

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Verilerinin İşlenme Amaçları:

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketlerimize yapmış olduğunuz fiziki başvurular, Şirket tesislerimize ziyaretiniz sırasında kamera sistemleri vasıtasıyla, elektronik ortamda e-mailler, Şirketlerimizle akdetmiş olduğunuz sözleşmeler, Şirketlerimizin faaliyetlerine özgü yazılımlar, web sitelerimiz, sosyal medya hesapları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Şirketler dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Hukuki Sebepler:

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (iii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iv) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere, 8. ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak, Şirketlerimizin operasyon ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi kapsamında mal ve hizmet sunulması veya mal ve hizmet temini, şirketlerin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması, hukuki süreçlerin planlanması, savunma hakkının kullanılması, kurumsal iletişim, yönetim, yetkili kurum ve kuruluşlar, iş ortaklarımız (tedarikçiler), ürün ve hizmet alan kişi, temsilcisi veya çalışanı, hissedar/ortaklara aktarabilmekteyiz. Açık rızanız olması halinde; EVRY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. ile grup şirketlerine ve ortak girişim yapmış olduğumuz özel hukuk tüzel kişilerine kişisel verilerinizi aktarabilmekteyiz. Kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla yurt içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler:

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

KVKK Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde, Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınız Kapsamında Şirketler’e Başvuru Yolları:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi aşağıdaki yöntemlerle ve İlgili Kişi sıfatıyla Şirketlerimize iletebilirsiniz;

- Şirketlerimize başvuru tarihinden önce ilgili kişi tarafından bildirilmiş olan mail adresinden yapacağınız başvuruyla,

- Islak imzalı bir başvuru dilekçesini bizzat elden, noter aracılığı ile yahut iadeli taahhütlü posta ile "ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD.KULUÇKA MRK. D2 BLOK NO: 151 /1F İÇ KAPI NO: 2B03ESENLER/ İSTANBUL" adresine yapacağınız başvuru ile.

Şirketlerimiz; başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu’nun Kimliği Ve İletişim Bilgileri

Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olan EVRY ELEKTRİKŞİ ARAÇLAR VE EULAŞIM ÇÖZÜMLERİ’nin ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Unvan : EVRY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.
Adres : ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD.KULUÇKA MRK. D2 BLOK NO: 151 /1F İÇ KAPI NO: 2B03ESENLER/ İSTANBUL
Mersis No : 0383-0907-8630-0001
Email : info@evry.com.tr